Makalanyň aýlanmagy näme? - Semalt hünärmeni Haçaturyan Natalýa, SEO maksatlary üçin mazmuny nädip optimallaşdyrmalydygyny düşündirýär

Makalanyň egirilmegi, asyl nusgalaryny döretmek we Google, Bing we Yahoo-dan jezalandyrylmagyna sebäp bolup biljek mazmunly meselelerden gaça durmak üçin makalalary täzeden ýazmak prosesi. Maksat makala ýazmak, soň bolsa ýüzlerçe müňlerçe gezek özboluşly nusgalaryny döretmek. Şol bir makalanyň ýa-da web mazmunynyň dürli wersiýalaryna egirme makalalary diýilýär. Mundan başga-da, makalany täzeden ýazýan ýazyjy tekstiň asyl web sahypasyna baglanyşyklary goşmak üçin jogapkärdir. Bu baglanyşyklaryň hemmesi Google-a bu ýörite web sahypasynyň meşhurdygyny we gözleg motorynyň sanawyny ýokarlandyrmagyna itergi berjekdigini habar berýär.

Egrilen makalalary aňsatlyk bilen döredip bilersiňiz, ýöne olaryň hili belli bir derejede däl. Bilşiňiz ýaly, asyl mazmuny döretmek üçin köp wagt gerek, ýöne bu hökman web sahypaňyzyň reýtingini ýokarlandyrmaga kömek eder. Aslynda, egirme mazmuny makalanyň gara şlýapa SEO görnüşidir. Semalt mazmuny strategiýasy Haçaturyan Natalýa, problemanyň makalalaryň aýlanmagyndan gaça durmagyň amaly usulynyň ýokdugyny aýdýar.

Näme üçin egirme makalalar web sahypaňyz üçin erbet?

Makala marketinginiň önümleriňizi, pikirleriňizi we hyzmatlaryňyzy internetde satmagyň iň meşhur we ygtybarly usulydygyny bellemek ygtybarlydyr. Her gün onlarça makala aýlanýar we köp egirme programmalar we programma üpjünçiligi şol bir mazmunyň köp nusgasyny döretmäge kömek edip bilmeýär. Makalalar köplenç marketing maksatly we bir web sahypasyna müňlerçe baglanyşyk döretmek üçin ýazylýar .

Google täze mazmuny gowy görýär

Gözleg motorlary täze we degişli mazmuny gowy görýärler. Asyl makalalary yzygiderli neşir edýän bloglar we web sahypalary gözleg motorynyň netijelerinde asyl makalalaryň çap edilmegine üns bermeýän sahypalara we bloglara garanyňda has ýokary orny eýeleýärler.

Articlehli makala egirme gurallary we programma üpjünçiligi okalmaýan wersiýalary döredýär

Hiç haçan makala egirme guralyna ýa-da programma üpjünçiligine bagly bolup bilmersiňiz, sebäbi bularyň hemmesi pes hilli we okalmaýan makalalary döredýär. Egriji programma üpjünçiligini ulanýan bolsaňyz, mazmunyň okalýandygyna we SEO maksatlary üçin doly optimallaşdyrylandygyna göz ýetirmeli. Gynansagam, makala egirme gurallary ygtybarly däl we size okamak kyn bolan mazmun nusgalaryny hödürleýär.

Sözler we sözlemler başga, pikirler we düşünjeler birmeňzeş

Makalanyň egirme guraly bilen diňe bir mazmunyň birnäçe nusgasyny döredip bilersiňiz, ýöne hili bellige alynmaýar. Sözler we sözlemler başgaça bolar, ýöne esasy pikir we düşünje hemişe birmeňzeşdir. Makalanyň egirme programma üpjünçiliginiň diňe pes hilli wersiýalary döredjekdigini aňladýar we beýle programma bil baglap bilmersiňiz, sebäbi sahypaňyzyň reýtingini ýokarlandyrmaga hiç wagt kömek etmez.

Makalanyň egirilmegi ahlaksyz

Web ussalary we bloggerler makalalaryň egirilmegi edepsiz we durmuşymyzyň bir bölegi bolmaly däl diýip hasaplaýarlar. Üýtgeşik we hakyky mazmunyň ähmiýetine düşünseňiz, makalaňyzy aýlamak islemersiňiz. Şol bir mazmunyň gaýtalanýan nusgalary sahypaňyza we beýleki web ussatlaryňyza kynçylyk döredip biler we bu amalyň ahlaksyz we ahlaksyz hasaplanmagynyň sebäbi.

mass gmail